REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY
  zRęcznyPrezent

 

1.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego www.zrecznyprezent.pl (zwanego dalej: „Sklepem
  Internetowym
”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług.

§ 1 Definicje

 

1.

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni
  ustawowo wolnych od pracy.

 

2.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez
  Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

3.

Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie
  dokonywania Dostawy Towarów:

 

a)

Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Raciborzu

 

b)

Firmę kurierską

 

4.

Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez
  Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych
  w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie
  Internetowym.

 

5.

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem
  i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub
  z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.

 

6.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
  z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

7.

Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego
  rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

 

8.

Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone,
  składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane
  wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.

 

9.

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną
  niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą
  we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 

10.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

 

11.

 

12.

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod
  którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.zrecznyprezent.pl.

 

13.

Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony
  Internetowej Sklepu.

 

14.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą drogą elektroniczną na zasadach
  określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia
  ogólne

 

1.

Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa
  autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny
  internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców,
  formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za
  wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej
  Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie
  należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie
  z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny
  z Regulaminem.

 

2.

Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem
  sieci Internet i Strony Internetowej Sklepu, jako zasób systemu
  teleinformatycznego oraz informatycznego.

 

3.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej
  Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i towarów
  i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

 

4.

Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub Strony
  Internetowej Sklepu przez Klientów lub osoby trzecie do przesyłania
  niezamówionej informacji handlowej.

§ 3 Korzystanie
  ze Sklepu Internetowego

 

1.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która
  prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie
  Internetowej Sklepu, z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.

 

2.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego odbywać może się wyłącznie na
  zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

     

 

3.

W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym oraz w celu
  korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu,
  konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty
  elektronicznej.

 

4.

Klient, korzystając ze Sklepu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek
  ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania
  Sklepu Internetowego i Strony Sklepu Internetowego.

 

5.

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze
  bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony
  Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę,
  w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra
  osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.

 

   

§ 4 Zamówienia,
  płatność i realizacja zamówień

 

1.

Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty
  Sprzedawcy, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie
  Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży Towarów.

 

2.

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7
  (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę
  za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.

 

3.

Klient kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest
  zainteresowany, przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym
  Towarem znajdującym się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po
  skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu
  Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza
  zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację
  odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką
  zamówienia do Sprzedawcy podawana jest cena łączna wybranych Towarów oraz
  łączny koszt wybranego sposobu Dostawy.

 

4.

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty
  zawarcia umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

     

 

5.

Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności
  w Sklepie Internetowym zamówionego przez Klienta Towaru.

 

6.

W przypadku braku w Sklepie Internetowym zamówionego Towaru albo
  braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn,
  w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie
  możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca
  poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych
  okolicznościach.

 

8.

Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa Sprzedawca może
  zaproponować Klientowi:

 

a)

anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia
  Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);

 

b)

anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie
  jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta
  zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim
  nie jest ona możliwa);

 

c)

podział zamówienia oraz określenie terminu realizacji zamówienia
  w części, której realizacja pierwotnie nie jest możliwa (wybór tej opcji
  przez Klienta powoduje, że Dostawa dokonana zostanie w odrębnych
  przesyłkach, przy czym Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów Dostawy
  związanych z podziałem zamówienia).

 

9.

W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności Towaru, Klient otrzymuje
  od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu
  przez niego zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem §5 ust. 13
  poniżej.

 

10.

Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:

 

a)

stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych
  polskich;

 

b)

nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy, o których Klient
  będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy;

 

c)

nie zawierają informacji na temat ewentualnych opłat celnych, jeżeli
  adres dostawy jest poza terytorium Polski.

 

11.

Ostateczną ceną wiążącą strony Umowy sprzedaży jest cena Towaru zawarta
  na Stronie Internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez
  Klienta.

 

12.

Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona jest każdorazowo
  w „KOSZYKU”, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy Dostawy oraz
  określeniu formy płatności.

 

13.

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

a)

przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
  zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania
  zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po
  wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);

 

b)

gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym
  przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po
  zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie
  Internetowym);

 

   

 

14.

Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry, a za
  część zamówienia przy odbiorze.

 

15.

Klient może modyfikować zamówienie, do chwili otrzymania na adres poczty
  elektronicznej Klienta informacji potwierdzającej nadanie przesyłki przez
  Sprzedawcę. W szczególności, zmiany mogą dotyczyć zakresu przedmiotowego
  zamówienia, anulowania całości lub części zamówienia, zmiany adresu Dostawy.
  W przypadku dodania przez Klienta nowych Towarów do zamówienia będącego
  już w trakcie realizacji, lecz przed nadaniem przesyłki przez
  Sprzedawcę, może wpłynąć to na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
  W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, jeżeli
  zapłata została dokonana przez Klienta z góry, zwrot odpowiedniej kwoty
  przez Sprzedawcę nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia
  dokonania modyfikacji przez Klienta. Zasady zwrotu należności Klientom
  określono w §7 i §8 poniżej.

 

16.

Sprzedawca może zamieścić na Stronie Internetowej Sklepu informację
  o liczbie orientacyjnych Dni Roboczych, potrzebnych do realizacji
  zamówienia.

 

17.

Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, na
  adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

18.

W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty
  elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 

19.

Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
  przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika
  Dostawcy.

 

20.

Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego
  protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

 

21.

Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, zgodnie
  z wolą Klienta, paragon obejmujący dostarczane Towary.

     

§ 5 Reklamacje
  i gwarancje

 

1.

Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku
  jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem.

 

2.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do
  reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go
  o sposobie dalszego postępowania.

 

3.

Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub
  dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy
  dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy.

 

4.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca
  naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli
  wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca,
  zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek
  odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt
  w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy
  strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.

     

§ 6 Rezygnacja
  z zamówienia, odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

1.

Klient może zrezygnować z zamówienia lub części zamówienia, jeśli
  składający się na nie Towar lub Towary nie zostały jeszcze wysłane, poprzez
  bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

2.

Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania
  przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10
  (dziesięć) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
  oświadczenia przed jego upływem.

 

3.

W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za
  niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru,
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Towar
  powinien zostać zwrócony w stanie niezmieniony. Zwrotu można dokonać
  przykładowo za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na
  adres Sprzedawcy.

§ 7 Zwrot
  należności

 

1.

Sprzedawca dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14
  (czternaście) dni w przypadku:

 

a)

rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub z części zamówienia
  opłaconego z góry przed jego realizacją (w takim przypadku zwrotowi
  podlega odpowiednia część ceny);

 

b)

odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem zgodnie
  z §7 Regulaminu;

 

c)

obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku
  uznania reklamacji zgodnie z §6 Regulaminu.

 

2.

Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na
  rzecz Sprzedawcy:

 

a)

w przypadku zapłaty „z góry” przelewem, Sprzedawca dokonuje zwrotu
  należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu
  pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy
  zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu
  bankowego lub przekazu pocztowego.

 

b)

w przypadku zapłaty „za pobraniem”, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności
  na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po
  uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz
  wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego
  lub przekazu pocztowego.

 

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub
  opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany
  przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o których mowa
  w §8 ust. 2 powyżej, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych
  lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi
  skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także
  gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania
  przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu
  pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku,
  niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

§ 8 Usługi
  nieodpłatne

 

1.

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi
  nieodpłatne:

 

a)

Prowadzenie Konta Klienta;

 

b)

Newsletter;

 

c)

Wysłania zapytania o Towar do Sprzedawcy;

 

2.

Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na
  dobę, 7 dni w tygodniu.

 

3.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form,
  czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług,
  o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany
  Regulaminu.

 

4.

Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji,
  na zasadach opisanych §4 Regulaminu.

 

5.

Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który podczas
  Rejestracji aktywuje odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub
  wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu
  formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
  Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient
  otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej

  podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę.
  Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną
  usługi Newsletter.

 

6.

Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty
  elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej
  informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
  Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali
  subskrypcji.

 

7.

Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera,
  w szczególności:

 

a)

informację o nadawcy;

 

b)

wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;

 

c)

informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi
  nieodpłatnej Newsletter.

 

 

 

 

 

8.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania
  Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem
  odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej
  w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego
  pola w Koncie Klienta.

 

9.

Rezygnacja z usługi nieodpłatnej wysyłania zapytania o Towar do
  Sprzedawcy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
  wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

10.

Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta
  Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia
  Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 (czternaście)
  dni od zgłoszenia żądania.

 

11.

Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta
  i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na
  szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów
  prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do
  Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
  bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta
  zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.
  Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
  z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania
  kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta
  i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu
  dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na
  adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

14.

Celem rezygnacji z otrzymywania informacji marketingowych, Klient
  powinien poinformować o takim żądaniu Sprzedawcę pocztą elektroniczną.

§ 10
  Odpowiedzialność

 

1.

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub
  nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych
  z klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność
  tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach
  rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

 

2.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte
  wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to
  spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów
  telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii
  elektrycznej). Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne
  działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których
  pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób,
  którym wykonanie tych usług powierza.

 

3.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia
  w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, wynikające z przyczyn
  leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub
  wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego
  Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście
  w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych
  przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

 

4.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych
  działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie
  przez nich ze Sklepu Internetowego w sposób niezgodny
  z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

 

5.

Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz
  bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 11 Dane
  osobowe

 

1.

Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy
  dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez
  Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności
  określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 

2.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie na podstawie
  upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji
  zamówień lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz
  innych celach określonych w Regulaminie.

 

3.

Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym
  jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych
  w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta
  Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta,
  w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 

4.

Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich
  treści oraz do ich poprawiania.

 

5.

Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych
  z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia
  Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli
  Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył
  obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest
  niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności
  Klienta.

 

6.

Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich
  starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub
  wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest
  jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy,
  w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.

 

7.

Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych
  danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się
  to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego
  uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów
  prawa.

§ 12
  Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

1.

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Sklepu
  Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Sklepu
  Internetowego.

 

2.

Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie,
  zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Sklepu
  Internetowego.

 

3.

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient
  zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie głównej
  Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej
  zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej
  Sklepu Internetowego przez okres co najmniej 7 (siedem) kolejnych Dni
  roboczych, zaś Klienci posiadający Konto Klienta zostaną dodatkowo
  powiadomieni przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty
  elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym,
  informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.

 

4.

Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej
  nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem
  zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta,
  nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym
  fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania
  o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy
  zgodnie z  postanowieniami §12.

 

5.

Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem
  zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał
  w dniu składania zamówienia przez Klienta.

 

6.

W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony
  będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla
  rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu
  jest prawo polskie.

 

7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.07.2014.